S’obren les subvencions al lloguer i subministres bàsics

L’Ajuntament d’Arenys de Munt obre el període de presentació de sol·licituds de dues línies de subvencions: per una banda, les destinades al pagament de lloguer, un ajut que pot arribar al 1.200€, i per l’altra les destinades al pagament de subministraments bàsics de la llar, que serà com a màxim de 300€ (en funció del rebut de l’IBI).

Concretament els ajuts al lloguer es poden demanar fins al 31 d’agost. Són susceptibles a rebre l’ajut aquelles persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades al municipi i siguin titulars de l’habitatge. L’import individualitzat de l’ajut serà de 100 € per cada mensualitat de lloguer abonada, un màxim de 1.200 €, sempre que no se superi el 50% de la despesa subvencionable. L’alcalde Josep Sánchez, explica que tenint en compte les circumstàncies actuals, han ampliat la dotació de la subvenció respecte als anys anteriors.

I els ajuts per als subministraments bàsics es poden demanar fins al 29 de setembre. L’ajut està dirigit a les famílies amb escassos recursos econòmics que estiguin empadronades al municipi i constin com a contribuents de l’IBI. Els ajuts poden arribar a una dotació màxima de 300 €; l’import de l’ajut serà de màxim el 90% de la quota de l’IBI.

Ambdues ajudes s’adjudicaran segons l’ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit disponible, sempre que es compleixin els requisits exigits a la convocatòria. Les dotacions econòmiques de les convocatòries dels ajuts són de 40.000 € per a l’ajut de subministraments bàsics i 55.000 € per al de lloguer.

Les sol·licituds poden presentar-se per escrit mitjançant el model normalitzat, que està disponible a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció a la Vila.