S’inicia el procés de Participació que ha engegat l’Ajuntament per renovar els membres del Consell d’Administració de l’empresa municipal GUSAM

Aquest any l’empresa municipal GUSAM compleix vint anys; dues dècades dedicades a la gestió de serveis municipals i urbanisme, amb serveis com la deixalleria municipal, Aigües d’Arenys, l’escola bressol, el centre de formació d’adults, la neteja d’edificis municipals i tramitacions urbanístiques. Aquest any toca la renovació del Consell d’Administració i s’ha dissenyat un procés participatiu per fomentar i rebre candidatures per part de la ciutadania.

Durant aquesta campanya de sensibilització es posarà de relleu la importància de l’empresa municipal i el seu impacte en la comunitat. Es faran xerrades i tallers informatius oberts a la ciutadania. Aquestes sessions podrien incloure presentacions sobre les funcions i responsabilitats del consell d’administració, l’estructura i objectius de l’empresa municipal i els beneficis de la participació ciutadana. També es volen aprofitar esdeveniments i festes locals per tenir un estand informatiu on els ciutadans puguin conèixer més sobre l’empresa municipal i les oportunitats de participació en el Consell d’Administració.

La campanya prèvia d’informació i comunicació donarà pas a la convocatòria de places, prevista per iniciar-se el dia 25 de setembre. Caldrà registrar un formulari en línia on es demanarà informació personal i professional, així com una breu declaració de motivació.

Els aspectes puntuables seran l’experiència professional, l’experiència en participació ciutadana i compromís, habilitats de comunicació i col·laboració, motivació i visió.

El dia 2 d’octubre es crearà el comitè i el dia 6 s’explicarà el resultat de les puntuacions i es decidirà la selecció final. Els resultats s’anunciaran a partir del dia 9 d’octubre.

Ho explicava a la darrera sessió d’alcaldia, la llavors alcaldessa accidental, Montse Batista i Alsina

El Consell d’ADministració és un dels tres òrgans de govern de GUSAM, juntament amb la Junta General, que és el màxim òrgan de Govern i qui nomena el Consell, i la Gerència, que és qui dirigeix les activitats empresarials, nomenada pel Consell, té veu però no vot en el Consell i aquelles facultats que el Consell i la Junta li confereixin. La Presidència del Consell d’Administració és el seu òrgan executiu i representa la Societat.

El Consell té totes les facultats relacionades amb la gestió del personal i els llocs de treball, directrius econòmiques i d’administració, de contractacions, de disposar dels fons i béns socials,… i per tot això té la facultat de delegar  les seves competències i d’atorgar els poders pertinents a favor de la Presidència, conselleries delegades o Gerència.

Una funció del Consell d’Administració és presentar a la Junta General, que és el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, els comptes, el balanç i la memòria de cada exercici, així com proposar com s’apliquen els resultat de la gestió econòmica i comptable. Montse Batista Alsina comenta les tasques del Consell

Les reunions del Consell es realitzen com a mínim cada tres mesos. Actualment solen ser mensuals i, en qualsevol cas, se celebren sempre que hi hagi assumptes o s’hagin de prendre decisions més enllà de l’activitat empresarial regular. Les reunions són convocades i presidides per la Presidència i la Gerència, que hi assisteix amb veu i sense vot, igual que la persona que exerceix la Secretaria del Consell. Quan s’estima convenient, també assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, funcionaris municipals, persones de  la plantilla  de l’empresa o tècnics i  assessors  contractats  per tal que  puguin  informar i assessorar aspectes concrets.

El  Consell d´Administració estarà composat per 10 consellers/eres que es designaran i nomenaran pel Ple amb la següent estructura. 4 seran a proposta i designació del govern, i no necessàriament hauran de tenir cap regidoria. Dels sis restants dos seran escollits per l’oposició. És a dir, a un el designarà JuntsxAdM i l’altre el PSC. La resta, quatre, s’ escolliran mitjançant un procés participatiu que es farà a l´inici de cada mandat d´entre persones d’Arenys de Munt, que per la seva capacitat i rellevància puguin aportar coneixements i experiència de vàlua per a l’empresa.

La durada del càrrec coincidirà amb l´inici i finalització de cada mandat. En tot cas, els membres sortints continuen en funcions fins que no es nomenin els nous membres i prenguin possessió del càrrec. Aquells que siguin regidors o regidores de l´Ajuntament d´Arenys de Munt, també cessaran si perden aquesta condició durant el mandat.