Modificació del calendari fiscal a causa de la crisi del CoVid-19

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha modificat el seu calendari fiscal pel que fa al període de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), dels municipis que tenen delegades les funcions de gestió o recaptació a favor de la Diputació. Concretament l’impost de béns immobles urbans no es domiciliarà fins l’1 de setembre, l’impost d’immobles rústics i l’impost de béns rústics construïts es cobrarà el 2 de novembre.

Pel que fa a l’IBI, la primera fracció es cobrarà l’1 de juliol, la segona fracció l’1 de setembre, la tercera fracció el 2 de novembre i la quarta l’1 de desembre. L’ impost de béns immobles especials es cobrarà l’ 1 de setembre. Per la seva part, l’impost de tracció mecànica es domiciliarà el 2 de juliol i l’impost d’activitats econòmiques el 2 de novembre. I pel que fa a les taxes, la de residus domèstics, la del cementiri municipal i els guals l’1 de setembre i la taxa de residus comercials el 2 de novembre. En parla L’alcalde i regidor d’economia, Josep Sánchez.

Sánchez afegeix que són conscients que són molts pagaments a assumir en poc marge de temps. Per aquest des de l’Ajuntament seran flexibles en els cobraments.

I per facilitar encara més els pagaments, i com ja saben, l’Ajuntament ha tirat endavant una sèrie de mesures.