L’ajuntament vol canviar els estatuts de l’empresa municipal Gusam per obrir el consell a membres no politics

El ple ordinari d’ahir de l’ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar per unanimitat el nomenament de representats en òrgans col·legiats. Concretament els consells escolars seran representats per la regidora d’ensenyament Tònia Vila i per l’alcalde Josep Sánchez, i el consell de Gusam serà representat pels 5 regidors que formen part del govern.

L’alcalde, a banda de parlar d’aquests nomenaments, va dir que la voluntat del govern es canviar els estatuts de Gusam per poder incloure en el seu consell a persones tècniques que no siguin membres politics.

Per la seva part la regidora del PSC, Vanesa Muñoz, va dir que aquesta modificació dels estatuts perquè hi hagin representants no politics, s’hagués pogut portar en aquest ple, ja que és una qüestió que ja s’havia parlat.

També el regidor de Junts per Arenys de Munt, Lluis Campasol i el regidor de la Cup, Guiu Muns, van coincidir a que cal aquest canvi en els estatus de Gusam per fer un equip tècnic no polític.

El punt referent a deixar sense efecte la despesa plurianual, per un import total de 2.759 euros, per finançar el projecte “l’Herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”, es va retirar del ple. L’alcalde va explicar que han parlat amb el president del Consorci Turisme Maresme, per aclarir dubtes i que en tot cas prendran una decisió el proper mes.

La proposta d’aprovació de la pròrroga de l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil patrimonial de la qual és prenedora l’Associació Catalana de Municipis es va aprovar amb l’abstenció del PSC. La resta de grups van votar favorablement.

L’alcalde va explicar que la sinistralitat laboral a Arenys de Munt ha augmentat i per això també s’ha tingut que augmentar la franquícia que ha passat de 500 euros a 750. L’assegurança és per un import de 12.270 euros amb l’empresa Zurich.

Sobre aquest augment de la franquícia, el regidor Lluis Campasol, va comentar que potser caldria veure si es pot contractar aquesta assegurança sense franquícia o mirar altres propostes.

Per la seva part el regidor Guiu Muns va dir que el govern municipal podria demanar a l’Associació Catalana de Municipis, si es poden obtenir millors condicions.

I la regidora Vanesa Muñoz va explicar que aquesta és una assegurança col·lectiva de la qual l’ajuntament no és prenedor directa i que per tant caldria fer un estudi per veure si és la millor per l’ajuntament. També va demanar que aquesta és pogués fer amb una asseguradora local o de la comarca.

A tot plegat l’alcalde va respondre que estan oberts a qualsevol proposta que millori les condicions econòmiques que tenen amb l’Associació Catalana de Municipis.

En aquest ple no es van presentar mocions, però si es van fer precs i preguntes que anirem desenvolupant en propers informatius. Si voleu escoltar el ple sencer ho podeu fer a través del web de la ràdio.