L’Ajuntament anima a més persones d’Arenys de Munt a presentar candidatura per ser membres del Consell d’Administració de GUSAM

Parlem un dia més del procés de Participació que ha engegat l’Ajuntament per renovar els membres del Consell d’Administració de l’empresa municipal GUSAM.  Aquest any l’empresa municipal GUSAM compleix vint anys; dues dècades dedicades a la gestió de serveis municipals i urbanisme, amb serveis com la deixalleria municipal, Aigües d’Arenys, l’escola bressol, el centre de formació d’adults, la neteja d’edificis municipals i tramitacions urbanístiques. Aquest any toca la renovació del Consell d’Administració i s’ha dissenyat un procés participatiu per fomentar i rebre candidatures per part de la ciutadania. La campanya prèvia d’informació i comunicació ha donat pas a la convocatòria de places, iniciada el dia 25 de setembre. Cal registrar un formulari en línia on es demanarà informació personal i professional, així com una breu declaració de motivació. El regidor de Municipalitzacions ha explicat que ja hi ha arenyencs que han presentat candidatura i anima a molts més a fer-ho, per poder tenir una tria més àmplia.

Els aspectes puntuables seran l’experiència professional, l’experiència en participació ciutadana i compromís, habilitats de comunicació i col·laboració, motivació i visió. El dia 2 d’octubre es crearà el comitè i el dia 6 s’explicarà el resultat de les puntuacions i es decidirà la selecció final. Els resultats s’anunciaran a partir del dia 9 d’octubre.

Aquest és el calendari previst per aquest procés i la metodologia, però cal saber també què és el Consell d’Administració de GUSAM. És un dels tres òrgans de govern de GUSAM, juntament amb la Junta General, que és el màxim òrgan de Govern i qui nomena el Consell, i la Gerència, que és qui dirigeix les activitats empresarials, nomenada pel Consell, té veu però no vot en el Consell i aquelles facultats que el Consell i la Junta li confereixin. La Presidència del Consell d’Administració és el seu òrgan executiu i representa la Societat. El Consell té totes les facultats relacionades amb la gestió del personal i els llocs de treball, directrius econòmiques i d’administració, de contractacions, de disposar dels fons i béns socials,… i per tot això té la facultat de delegar  les seves competències i d’atorgar els poders pertinents a favor de la Presidència, conselleries delegades o Gerència.

Guiu Muns Roura, regidor de Municipalitzacions, ha explicat que el que cal tenir per ser membre del Consell d’Administració és temps, i ganes. Cal estar diposat a llegir-se la documentació prèvia a cada reunió. cal tenir en compte que una funció del Consell d’Administració és presentar a la Junta General, que és el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, els comptes, el balanç i la memòria de cada exercici, així com proposar com s’apliquen els resultat de la gestió econòmica i comptable. Les reunions del Consell es realitzen com a mínim cada tres mesos. Actualment solen ser mensuals i, en qualsevol cas, se celebren sempre que hi hagi assumptes o s’hagin de prendre decisions més enllà de l’activitat empresarial regular. Les reunions són convocades i presidides per la Presidència i la Gerència, que hi assisteix amb veu i sense vot, igual que la persona que exerceix la Secretaria del Consell. Quan s’estima convenient, també assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, funcionaris municipals, persones de  la plantilla  de l’empresa o tècnics i  assessors  contractats  per tal que  puguin  informar i assessorar aspectes concrets.

El Consell d´Administració està composat per 10 consellers/eres que es designen i nomenen pel Ple amb la següent estructura. 4 són a proposta i designació del govern, i no necessàriament han de tenir cap regidoria. Dels sis restants dos són escollits per l’oposició. És a dir, a un el designarà JuntsxAdM i l’altre el PSC. La resta, quatre, s’escollen mitjançant un procés participatiu que s’ha de fer a l´inici de cada mandat d´entre persones d’Arenys de Munt, que per la seva capacitat i rellevància puguin aportar coneixements i experiència de vàlua per a l’empresa. La durada del càrrec coincidirà amb l´inici i finalització de cada mandat. En tot cas, els membres sortints continuen en funcions fins que no es nomenin els nous membres i prenguin possessió del càrrec. Aquells que siguin regidors o regidores de l´Ajuntament d´Arenys de Munt, també cessaran si perden aquesta condició durant el mandat.

Aquesta és la conversa amb el regidor de Municipalitzacions, Guiu Muns Roura, emesa avui a l’informatiu migdia