La Diputació estabilitzarà talussos de la carretera de Torrentbò i Sant Iscle per evitar esllavissades

La Diputació de Barcelona ha presentat un projecte per arreglar els talussos de la carretera que va de Sant Pol de Mar a Mataró, passant per Sant Iscle, Arenys de Munt i  Torrentbò, ja que a causa de les condicions climàtiques es produeixen alteracions en les superfícies dels talussos que incideixen directament sobre la carretera i en conseqüència sobre el trànsit. S’han identificat 63 talussos distribuïts per tot el traçat sobre els que s’ha previst actuar.

Les carreteres BV-5031, BV-5111 i BV-5128 de Mataró a Sant Pol de Mar, travessen una zona de geologia molt característica i comú de la zona: es tracta de plutons granítics. És un material de mides de gra mitjà, usualment de plagiòclasi, quars, feldespat potàssic i biotita. El procés de degradació de la roca granodiorítica inicial i la seva transició al sòl que s’anomena “sauló” es dona a partir d’alteracions químiques, la famosa hidròlisi.

La conseqüència final del procés evolutiu dels terrenys és que els talussos es desgranen i la sorra de sauló s’erosiona fàcilment amb la pluja, caient al peu del talús. Com que aquestes carreteres tenen un traçat que no permet una gran amplada de vorals i bermes, s’agreuja encara més el problema de les esllavissades que afecten molt freqüentment a la calçada de les carreteres.

L’objectiu del projecte és el condicionament dels talussos de les carreteres per tal de millorar la protecció i estabilitat vers els despreniments i esllavissades així com millorar el grau de seguretat viària en la circulació per les carreteres esmentades.

L’actuació concreta será la neteja de la paret del talús sense excavar-la enretirant elements amb risc de caiguda, l’enretirada de viseres de vegetació en coronació que presenti perill d’esdevenir inestable, la tala d’arbres que poden suposar un risc als usuaris de la via i treure les soques, fer drenatges californians per reduir les pressions intersticials dins del talús i crear un sistema de sosteniment mitjançant una geomalla amb filaments de polipropilè i malla de filferro  subjectada  per  perns  d’ancoratge,  sosteniment  de  cables  d’acer  fixat  sobre  els mateixos perns d’ancoratge fixant tot el conjunt i hidrosembra del talús amb plantació d’espècies arbustives autòctones. Per arrodonir-ho es posarà una xarxa de triple torsió sustentada per panell de cables d’acer fixats per perns d’ancoratge i una altra xarxa de triple torsió amb pes al peu i lligada en coronació per perns d’ancoratge, així com la formació d’una cuneta revestida de formigó de 1,20 metres d’amplada.  Finalitzades les actuacions descrites, es realitzarà la neteja de l’obra i la reposició de la senyalització malmesa.

Àngel Castillo Vallcorba, regidor de mobilitat i Espai Públic ha comentat que estem parlant d’un projecte per millorar les penyes del costat de la carretera i evitar despreniments quan plou