GUSAM signa el seu primer conveni col·lectiu

El passat dilluns 12 de desembre es va signar el nou conveni del personal de l’empresa municipal GUSAM, unifica els 6 convenis sectorials que regien cadascun dels serveis que du l’empresa en un de sol i propi per a tots els treballadors i treballadores.

Exacte. El procés es va iniciar el març passat i s’han celebrat prop de 20 reunions de treball. La Mesa Negociadora destaca la qualitat d’aquest treball i dels processos de presa de decisió que s’han adoptat tant per la part del comitè com de l’empresa.

No ha estat senzill trobar l’encaix entre la diversitat de característiques i aspectes que havia de tenir un document que representés tot el personal de l’empresa. El repte era que un sol conveni havia de respondre a les necessitats de serveis tan diferents com l’escola bressol, la deixalleria, l’administració, el cicle integral de l’aigua, el centre de formació d’adults o la neteja.

El tram final de les negociacions va arribar després de l’acord en un dels capítols important del conveni, el relatiu als aspectes econòmics. En l’assemblea de treballadors i treballadores de GUSAM celebrada el mes de novembre es va explicar i votar la proposta econòmica consensuada en la Mesa. Va tenir una assistència del 86%: amb un resultat de votacions del 92% a favor de la proposta i un 8% en contra.

Assolit aquest primer Conveni col·lectiu del personal de GUSAM, la Mesa va deixar constància de la voluntat de seguir amb aquest esperit de diàleg i d’aprofundir en aquells aspectes que encara puguin millorar les condicions de treball a l’empresa.

El conveni, la negociació i el resultat final ho hem valorat parlant amb Marta Encuentra i Pubia, cap de recursos humans de l’empresa municipal GUSAM