Exposició pública de la llista provisional dels candidats a Tribunal del Jurat anys 2023-2024

Aquests dies s’exposa al tauler d’anuncis municipal, a la planta baixa de l’Ajuntament, fins al 31 d’octubre d’enguany, la llista provisional dels candidats a jurat popular per als propers anys 2023-2024. Es fa en compliment de la Llei del Tribunal del Jurat. El tribunal del jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament de l’Administració de justícia i és una peça bàsica en la reforma de la justícia penal.

Si us designen candidat a jurat, rebreu una notificació amb una citació per tal que el dia indicat aneu a l’Audiència Provincial, i un qüestionari que heu d’emplenar i enviar en el termini de cinc dies a l’Audiència Provincial de la província on residiu (només en el cas que no us indiquin que un auxiliar judicial passarà a recollir-lo al vostre domicili en un termini de cinc dies).

L’exercici de jurat és retribuït i dona dret a indemnització. A més a més, amb relació al lloc de treball, ja sigui a l’Administració o no, l’exercici de la funció de jurat es considera compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

El tribunal del jurat té com a funció emetre el veredicte en els judicis per delictes contra les persones, delictes comesos pels funcionaris públics en l’exercici dels seus càrrecs, delictes contra l’honor, delictes contra la llibertat i la seguretat i delictes d’incendis.

Jutjar és expressar la convicció adquirida, presenciant la pràctica de les proves, sobre si els fets són certs, sobre si hi ha participat l’acusat, sobre si és culpable i sobre si la seva actuació va ser justificada. La convicció del tribunal del jurat és el resultat de la votació dels seus nou membres després de deliberar.

L’absolució o la condemna –i la pena aplicable– de l’acusat, l’estableix i pronuncia en la sentència el magistrat president del tribunal del jurat i no pas el jurat.

Per jutjar un fet concret no fa falta tenir “experiència”. N’hi ha prou amb els requisits que la llei estableix: Ser espanyol i major d’edat; estar en el ple exercici dels drets polítics; saber llegir i escriure i tenir el domicili en la província on s’ha comès el delicte.

La participació en el tribunal del jurat és un deure, però la Llei pretén que aquesta participació sigui tan acceptada com sigui possible i que causi el menor perjudici possible al ciutadà. És per això que la Llei preveu unes circumstàncies que poden eximir de ser jurat. Les excuses se sotmeten a la comprovació i aprovació del jutge. Són excuses vàlides per no actuar com a jurat ser major de 65 anys i tenir alguna discapacitat que impedeixi fer de jurat; haver fet funcions de jurat dintre dels quatre anys anteriors, tenir greus trastorns per motiu de càrregues familiars, desenvolupar treballs de rellevant interès general, en què la substitució de la persona treballadora produeixi perjudicis importants, tenir la residència a l’estranger o ser militar professional en actiu si concorren circumstàncies de servei.

Hi ha també un seguit de causes d’incompatibilitat amb la funció de jurat en relació amb circumstàncies personals, professionals, de càrrec i de parentiu.