El 19 d’abril s’obre la convocatòria per la Brigada jove

Fa dues setmanes informàvem dels canvis de format que es produiran en el servei de brigada jove. Abans s’oferia un contracte d’un mes a 8 joves al juliol i 8 a l’agost i ara, a partir de del mes de juny (com a molt tard al juliol), s’oferirà un contracte de 6 mesos a jornada complerta a 4 joves que no estudiïn ni treballin. El servei es posarà en marxa, tal com hem dit, entre el juny i el juliol però abans s’haurà de complir amb tot el procediment burocràtic corresponent. A partir del dia 19 d’aquest mes s’obre la convocatòria per tots aquells que vulguin formar part del projecte.

Properament es publicaran les bases al complert i de forma detallada però ja podem els requisits bàsics:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’algun dels estats de la resta de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats.

2. Haver complert divuit anys i no excedir de vint-i-cinc anys.

3. Estar empadronat/da a Arenys de Munt amb una antelació de 12 mesos.

4. Estar en possessió o estar en condicions d’obtenir, en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d’instàncies, la titulació exigida per a l’ingrés en els cossos o escales classificats en el en el subgrup AP.

5.  Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

6. Posseir la capacitat funcional necessària per a realitzar l’acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball.

7. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.

8. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari de servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes.

9. Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits.

10. Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell A2.

11. Els/les aspirants estrangers/es que no acreditin documentalment els coneixements de llengua castellana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua castellà de nivell bàsic.

Tota la informació ampliada a l’entrevista amb Àngel Castillo Vallcorba, regidor de Joventut i Espai públic.