Durant els dies 27 i 28 de novembre no es podrà fer ús del contenidor destinat a la fusta a la Deixalleria

Això és degut a la realització de tasques de manteniment del rodet compactador de fustes. David Palaí, oficial de la deixalleria municipal, explica que l’actuació inclourà el canvi de l’oli o la revisió dels anclatges.

Tot i que s’acceptaran petites quantitats de fusta, es prega als usuaris que s’abstinguin de fer-ho durant aquests dos dies, per tal de facilitar el bon funcionament de la Deixalleria.