Arenys de Munt té 81 camins, 68 dels quals són rurals, 11 corriols i dos camins en desús

La Diputació de Barcelona ha realitzat una consulta massiva de fonts documentals històriques i georeferenciades per determinar l’existència històrica dels camins de titularitat pública del municipi d’Arenys de Munt. D’aquest treball s’ha extret que el terme municipal d’Arenys de Munt compta amb un total de 81 camins, dels qual 68 són camins rurals, amb una longitud de 22,6 km, 11 senders o corriols, amb una longitud de 8 km i 2 camins en desús, amb una longitud de 817 metres.

Per aquest treball s’han analitzat tant els camins inclosos en el Catàleg de camins municipals prèviament redactat com d’altres que no havien estat considerats per poder-los incloure en l’Inventari de bens de l’Ajuntament.

La majoria de camins presenta indicis forts de titularitat pública, mentre que hi ha 13 camins amb indicis febles o parcials de titularitat pública i dos camins sense indicis de titularitat pública, per la qual cosa caldrà aprofundir més amb consulta d’altres fonts documentals, històriques, administratives, dels fons documental de l’Ajuntament.

D’acord amb la llei, els municipis poden adquirir béns “de qualsevol forma admesa en dret”, però quan es tracta de camins cal fer una clara distinció entre el viari antic i el modern, ja que si bé pel que fa al viari modern les formes d’adquisició més freqüents seran les convencionals, ja sigui per cessió, expropiació, donació, permuta o compra, quan es tracta de camins històrics la forma habitual d’adquisició del bé és la prescripció immemorial.

L’elaboració d’aquest treball consisteix en contrastar la traça actual dels camins amb les diferents fonts cartogràfiques i ortofotogràfiques històriques per a les que en l’actualitat és possible realitzar una consulta massiva via Web Map Services a fi d’evidenciar la seva existència històrica i la seva funcionalitat pública.

El regidor d’Espai Públic i Seguretat, Àngel Castillo Vallcorba, ha comentat l’estudi durant l’informatiu de Ràdio Arenys de Munt, i ha destacat que aquest estudi no és vinculant jurídicament. En cas de dubte sobre algun camí concret o discrepància, no es pot considerar l’estudi com a vinculant sinó només com un document informatiu. Per establir la titularitat d’un camí que no quedi clara cal fer un treball de recerca als fons de l’Ajuntament per aclarir-ho.