Aquest vespre hi ha Ple de l’Ajuntament, a dos quarts de set

Avui dijous, 27 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda es farà un Ple ordinari a Can Borrell, que es podrà seguir per Ràdio Arenys de Munt i a la página de Youtube de l’Ajuntament. És el Ple de Juliol, i inclou les parts habituals, ja que és ordinari.

En primer lloc s’aprovaran les actes de les sessions fetes al juny, després de les eleccions. I el primer punt amb contingut és el número 4, amb la proposta d’aprovació provisional del reglament regulador de la bústia ètica de l’ajuntament d’arenys de munt. Tot seguit es proposa derogar l’ordenança reguladora de l’administració electrònica i aprovar provisonalment l’ordenança de transparència i administració digital de l’ajuntament d’Arenys de Munt. Tot seguit es farà l’aprovació inicial de la modificació del Pla General d’Arenys de Munt en el sòl no urbanitzable i la proposta d’aprovació de les festes locals de l’any 2024. Un cop fet això. El punt vuitè, serà la proposta d’aprovació de l’inventari del patrimoni municipal del sòl i habitatge. A partir d’aquí uns punts molt tècnics i econòmics, com la supressió del benefici industrial i els costos generals percentuals en els encàrrecs realitzats per l’ajuntament a Gusam, i la proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit número 7. Tot seguit es farà la modificació dels percentatges de despesa plurianual. També será el Ple on s’aprovaran les bases d’execució del pressupost 2023 i la modificació de crèdits 9/2023.

Al Ple també hi haurà la part de control, amb el despatx d’ofici i l’alcalde donarà compte de l’estat d’execució del pressupost primer trimestre 2023 i de la modificació del pla anual de control financer 2023, així com de l’informe de control financer sobre el compte 413 “creditors per operacions reportades” de l’exercici 2023.

Finalment hi hará el torn de precs i preguntes, amb intervencions de Junts sobre el camí de La Teixonera, parterres de la riera, parada de bus a Joan XXIII i quatre carreteres i sobre el nombre d’agents de policía. El PSC preguntarà sobre les línies i places d’I3 al poble i sobre la petició de desdoblament al curs de tercer de primària de l’escola sobirans. També sobre la caiguda de la pedra del campanar un  un prec per mantenir i no deixar entrar gossos a la zona infantil de darrera el ZIAM.

Ho hem comentat amb l’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez Camps