Ahir es va aprovar el cartipàs Municipal, que regirà l’acció de Govern els propers quatre anys

Primer es va acordar la periodicitat de les sessions plenàries. Es va acordar que es faran el segon dijous de cada mes, a partir de dos quarts de set del vespre. Al juliol es farà a final de mes i a l’agost no n’hi haurà. L’alcalde, Josep Sánchez Camps, explicava que és una qüestió de conciliació de vida política i familiar. Roser Moré Collet, de Junts per Arenys de Munt, va fer una proposta alternativa, que els Plens comencessin a les set, per qüestions laborals. No es va poder acceptar allà mateix, però si que es va acordar parlar-ne de cara a l’octubre, passades les vacances.

Referent a l’horari dels Plens també en va parlar el PSC. Vanesa Muñoz Fernández es va queixar del fet que l’horari no s’hagi consensuat i parlat abans amb els grups de l’oposició. I per això també es van abstenir.

Després es van crear i composar les comissions informatives. Es van crear les comissions informatives de Serveis Personals, la Permanent de Serveis Generals, Permanent de Serveis Territorials, l’Especial de comptes, la de recuperació de la memòria històrica, la de promoció i millora del comerç i teixit productiu local, i la comissió per fer l’acció del projecte, memòria i reglament del Servei d’Habitatges Protegits. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Tot seguit es va aprovar la delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local, per fer més àgils les decisions. Es va facultar la Junta de Govern Local per aprovar preus públics, l’aprovació de convenis amb administracions i particulars en matèries de competència no exclusiva del Ple, petició i concessió de subvencions, realització del sorteig de meses electorals i aprovació de projectes d’obres de competència del Ple que no comportin expropiacions. Junts va votar-hi en contra, perquè el Ple és un òrgan més garantista que la Junta de Govern, on no hi està representada l’oposició. Ho explicava Pep Artigas i Alsina.

I en el mateix sentit es va expressar la regidora del PSC, Vanesa Muñoz Fernández.

L’Alcalde va dir que respectava l’opinió, però mantenia la proposta per ser és eficients. A les Juntes de Govern hi estan convidats els grups a l’oposició, però no hi poden votar.

Després es va votar el mateix, però delegant competències del Ple en l’alcalde. En concret la facultat d’iniciar i tancar expedients sancionadors en infraccions greus o molt greus en la tinença d’animals potencialment perillosos. L’oposició, de Junts i PSC, en aquest cas hi van votar a favor.

Acte seguit es va fer el nomenament de representants d’Arenys de Munt en òrgans col·legiats. Es van aprovar representants a Entitats urbanístiques del municipi, ADF Serra de Marina, Parc Montnegre Corredor, Consorci per al tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Localret, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, el Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament, Associació Catalana de Municipis, la Xarxa Local de Consum, i l’Associació de Municipis per la Independència. També l’Agrupació de municipis titulars del servei de transport públic urbà de la regió metropolitana de Barcelona (l’AMTU), la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva porta a porta, el Consorci de Promoció Enoturística de la DO Alella, i la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Des de Junts per Arenys de Munt es van queixar que el Govern no nomeni cap representant que sigui d’un grup a l’oposició, ni que fos per fer de suplents. Ho va expressar la regidora Vicky Devesa Jorge, afegint que reclama que s’enviï a l’oposició, amb temps, tota la informació del que es porti a Ple, per poder votar amb més seguretat

I la regidora del PSC, Vanesa Muñoz, també es va expressar en el mateix sentit, afegint que també s’informi a l’oposició de les accions i acords que es prenguin a les comissions aprovades. L’alcalde es va comprometre a donar informació completa a l’oposició de les comissions i òrgans col·legiats i de les accions. Això va fer que Junts canviés el sentit del vot i ho van fer a favor. També ho va fer el PSC.

Tot seguit es va aprovar la proposta de dedicacions de l’alcalde i els regidors. Es parteixen 3 jornades senceres entre 5 persones. Qui farà més dedicació serà l’alcalde, al 90% i cobrant 45.000€ anuals, i el 3r tinent d’alcalde, també al 90% amb un sou de 38.483€. Els dos renuncien cadascú a un 10% de la seva jornada sencera en favor de poder crear una dedicació per a tres regidores, M. Àngels Gros, al 50% i un sou de 21.379€, Tònia Vila al 30% i 10.308€ de sou, i Raquel Serrat, al 40% i un sou de 17.301€ a l’any. Elles tres passaran a tenir un petit sou a l’Ajuntament. Tot son sous bruts, que es cobraran repartits en 14 pagues, 12 mensuals i 2 d’extraordinàries. Els sous compliran els criteris del que es pot pagar a alcaldes i regidors, i els 5 regidors amb dedicació a l’Ajuntament tindran l’obligació de fitxar, perquè es pugui publicar la jornada laboral real dels regidors que cobrin un sou. Qui no tingui dedicació exclusiva ni parcial cobraran 325€ per assistir al Ple, 250€ per anar a la Junta de Govern Local, 105€ per comissió informativa o altres comissions, amb límit màxim de cobrament.

Junts per Arenys de Munt es va queixar que els sous en regidors, respecte el mandat passat, augmenta un 20%, i seria un 36% si tot fossin jornades completes. El sou de l’alcalde puja un 18% i el de Castillo puja un 26%. I especialment crítics amb Raquel Serrat Suñé, de la CUP, que cobrarà un 20% més del que marca el codi ètic de la CUP. Ho va dir Albert Vallalta Jaurés

Junts es va abstenir però el PSC hi va votar en contra, sorpresa per la distribució de les dedicacions, retocada aquell mateix matí

Guiu Muns Roura, portaveu de la CUP, va voler respondre al comentari de Junts, on deien que la regidora de la CUP cobra més del que èticament estableix el seu propi partit. Va argumentar que la voluntat del seu partit va ser retallar sous i gràcies a això, l’alcalde cobra menys que la directora de l’Institut. I va afegir que el que sobrepassa del que estableix el codi ètic els càrrecs polítics en fan donatiu al partit.

Més concret va ser Pep Artigas Alsina, argumentant que el que han fet és baixar el percentatge de dedicació però pujar el sou per acabar cobrant igual. I va preguntar a la secretaria de l’Ajuntament si és legal que un alcalde es baixi la dedicació però treballi més hores del compte, ja que això és un frau a la Seguretat Social, perquè no cotitza, i és una cosa totalment il·legal a l’empresa privada.

Aquest informe només es pot fer si el demana l’alcalde mateix o una tercera part dels regidors del Ple. L’alcalde va dir que ell mateix el demanaria, però va aclarir que la renuncia a part del sou i dedicació, en tot cas, és un tema personal

El debat sobre els sous encara es va allargar una estona més, amb crítiques de l’alcaldia cap a la llei que regula els sous. Tot seguit es va donar compte de la constitució definitiva dels grups municipals, que són Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Arenys de Munt, CUP i PSC. Els seus portaveus, seran, respectivament, Montse Batista Alsina, Pep Artigas Alsina, Guiu Muns Roura i Vanesa Muñoz Fernández. La Junta de portaveus es farà mitja hora abans del Ple ordinari.

Finalment es va donar compte del nomenament de les tinences d’alcaldia, la constitució de la junta de Govern, i la delegació de competències als regidors de l’equip de Govern per part d’alcaldia. El cartipàs queda així:

Josep Sánchez Camps: Alcaldia, Economia i Hisenda, Promoció Econòmica i Fires, Ocupació, Plantejament Urbanístic, Habitatge, Comunicació

Montse Batista i Alsina: 1a Tinent d’alcalde, Acció Social, Interculturalitat, Gent Gran, Benestar Animal, Salut Pública i Participació Ciutadana i Cooperació

Guiu Muns Roura: 2n Tinent d’alcalde, Municipalitzacions, gestió de serveis municipalitzats, Gestió d’Equipaments Municipals i Entitats

Àngel Castillo Vallcorba: 3r Tinent d’alcalde, Espai Públic (Brigada i parcs i jardins), manteniment d’equipaments municipals, Seguretat i Mobilitat (Policia) i Recursos Humans

Jordi Maimí Girbal: 4rt Tinent d’alcaldia, Esports i Medi Ambient, Sistemes Informàtics i transparència

Àngels Gros Argelés: Sostenibilitat, Obres públiques, nous equipaments, reformes d’habitatges, Sanitat i Igualtat de Gènere-LGBTI

Tònia Vila Paituví: Cultura, Arts i Patrimoni, Educació i Infantesa

Raquel Serrat Suñé: Cultura d’arrel, Festes i Tradicions i Joventut

Junts per Arenys de Munt va dir que hi ha regidories duplicades, o subregidories, i ho troben absurd en alguns casos, com va dir la regidora Roser Moré Collet

Sánchez Camps va dir que molts projectes s’hauran de treballar de forma conjunta entre regidories, de forma transversal. També ho va argumentar així Guiu Muns Roura, defensant que l’esquema de regidories implica el treball conjunt entre membres del Govern.

En aquest cas també el debat es va allargar una estona, explicant el funcionament previst i les tasques concretes de cada regidoria. I en aquest punt no es podia votar res, simplement es donava compte de com quedava el Govern.

Per altra banda Sánchez proposa deixar de ser president del Consell d’Administració de GUSAM i que ho passi a ser M. Àngels Gros Argelés. Però això haurà de ser aprovat al Consell d’Administració de GUSAM